سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرید فضیله – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
مسعود اروجی – کارشناس ارشد شیمی، دانشگاه تبریز
هادی علی پناهی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:

کیفیت آبهای زیرزمینی به عوامل گوناگونی از جمله میزان غلظت نیترات وابسته می باشد. لذا این پژوهش به منظور بررسی غلظت نیترات موجود در آبهای زیرزمینی دشت کوهپایه – سگزی واقع در استان اصفهان انجام گرفته است. در این مطالعه با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در آزمایشگاه آبشناسی دانشگاه تبریز و همچنین نرم افزار GIS میزان نیترات بصورت گرافیکی نشان داده شده است. طبق نقشه های بدست آمده و مقایسه این مقدار با نتایج تحقیقات قبلی ( قیصری و همکاران، 1385 ) مشخص شد که غلظت نیترات به میزان چشمگیری کاهش یافته است. این امر به دلیل کاهش میزان بارندگی ( از 160 به mm120 درسال)، کاهش آب ورودی به دشت در مقایسه با سالهای گذشته و بموازات آن کاهش کشاورزی، استفاده کمتر از کودهای شیمیایی نیتراته و همچنین مدیریت بیشتر پسابهای شهری و روستایی است.