سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن آخوردزاده – کارشناس ارشد سازه های آبی، سازمان آب و برق خوزستان
نوشین شاهین زاده – دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان،کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
قدرت الله روشنفکر – کارشناس شیمی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه کارون در چهار ایستگاه هیدرومتری از رودخانه کارون نه پارامتر کیفی آباز لحاظ مصارف کشاورزی اندازه گیری شد. سپس ماتریسی با ابعاد 25*10 تشکیل و با تکنیک های آماری چند متغیره، موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین مهمترین پارامترهای کیفی آب از تحلیل عاملی و برای تعیین رسته های همگنپارامترهای کیفی، از تحلیل خوشه ای استفاده شد. همچنین برای بررسی روابط آنها همبستگی داده ها مطالعه شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که cl با توجیه مجموع 50/39 درصد واریانس با بار عاملی 0.935 و Mg با توجیه مجموع 14/9 درصد واریانس با بار عاملی 0/833 و pH با توجیه مجموع 11/08 درصد واریانس با بار عاملی 0/879- از مهمترین عوامل موثر در کیفیت آب سطحی هستند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای نشان داد که pH در یک گروه و سایر متغیرها در گروه دوم قرار می گیرند.