سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد عابدینی طرقبه – مسئول آزمایشگاه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
علی نجفی – مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
علی ادینه نیا – قائم مقام سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
نصراله جاوید – مدیر کارخانه کمپوست سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

با توجه به موقعیت و ویژگیهای خاص شهر مشهد ، مدیریت پسماند در این کلان شهر کشور بطور جد ی پیگی ری می شود. بطور میانگین در این شهر روزانه بیش از 1700 تن زباله تولید می شود ک ه در حدود 500 تن از آن در کارخانه کمپوست جهت پردازش و تولید کودهای آلی مورد پذیرش قرار می گیرد. با توجه به وجود بیش از 60 در صد مواد آل ی در زباله شهری از طرفی و فقر مواد آلی در اغلب زمینهای کشاورزی از طرف دیگر، تولید کمپوست بعنوان افزودنی آلی به خا ک مطرح بوده و دارای ارزش زیست محیطی می باشد . کارخانه کمپوست مشهد در سال 1375 با فناور ی تولی د کمپوست به روش هوادهی به توده های ثابت به بهره برداری رسیده و تاکنون با انجام فعالیتهای بهینه سازی متعدد و طرحهای پژوهشی مختلف همواره در حال ارتقاء کیفیت می باشد . در این مقاله فرآیند تولید کمپوست در این کارخانه تشریح شده و کنترل های متعدد فرآیندی براساس استقرار نظامISO مورد بررسی قرار گرفته است . پارامترها ی کیف ی متعدد ی در کمپوست مورد ارزیابی قرار می گیرند که در این مقاله به نتایج آنالیزی بدست آمده اشاره شده است . فلزات سنگ ین از جمله مهمتر ین پارامترهای کیفی کمپوست اند که طبق آنالیزهای انجام شده در کمپوست مشهد کمتر از حد مجاز استانداردها م ی باشند در این مقاله محدوده مجاز این عوامل در سایر کشورها مورد بحث قرار گرفته است. تولید کود گرانوله گوگردی محصول د یگر این کارخانه است که حاصل افزایش گوگرد و افزودنی های مهم به کمپوست تولیدی می باشد .