سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

دارا دستان – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوشیمی, پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دا
حسن مومیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر
حجت قهرمانی مجد – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss.) یک گیاه زینتی بسیار نارد است و علاوه بر ایندارای برخی خواص دارویی نیز می باشد. در حال حاضر تمایل روزافزونی نسبتبه کشف و استفاده از آنتی اکسیدانت های طبیعی در صنایع مختلف وجود دارد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور بررسی فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره اتانولی پیاز سوسن چلچراغ و تعیین رابطه بین میزان ترکیبات فنلی عصاره با فعالیت آنتی اکسیدانتی آن صورت گرفت. بدین منظور عصاره اتانولی پیازهای این گیاه که از منطقه داماش جمع آوری گردیده بود, به دو روش سوکسله و مسراسیون تهیه گردید و فعالیت آنتی اکسیدانتی آن با سه روش مهار رادیکال پایدار (DPPH), توان احیا کنندگی آهن(FRAP) و ABTS مورد بررسی قرار گرفت. میزان کل ترکیبات فنلی عصاره نیز به روش Folin-ciocal اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره با میزان کل ترکیبات فنلی آن همبستگی زیادی دارد و عصاره های تهیه شده به روش سوکسله به علت دارا بودن ترکیبات فنلی بیشتر فعالیت آنتی اکسیدانتی بالاتری از خود نشان دادند.