سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد عبدالهی مامودان – کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون درریایی خرمشهر
احمد سواری – دکترای تخصصی، دانشگاه علوم و فنون درریایی خرمشهر
یداله نیکپور – دکتری تخصصی، دانشگاه علوم و فنون درریایی خرمشهر
مصطفی زارع دوست – کارشناسی اشد

چکیده:

در این مطالعه از بارناکلBalanus Amphitrite به عنوان پایشگر زیستی فلز سرب استفاده شد. بارناکل و رسوب از 5 ایستگاه واقع در آب های ساحلی بندر امام خمینی(ره)، ایران، در طی دو فصل زمستان 87 و تابستان 88 جمع آوری شدند. انتخاب ایستگاه ها به گونه ای بود که اولا کل اسکله های بندر را تحت پوشش قرار داده دوما تاثیر فعالیت های کشتیرانی و همچنین صنایع بر غلظت فلزات در محیط بندر، مورد ارزیابی قرار گیردرسوبات، بافت نرم و بافت سخت بارناکل برای تعیین غلظت فلز سرب با استفاده از دستگاهCP-AES سری ICAP6000 ساخت شرکت Thermoکشور انگلستان مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف مکانی معنی داری را برای غلظت فلزی موجود در بافت نرم و رسوبات نشان داد. اما غلظت سرب بافت سخت بین ایستگاه های مختلف اختلاف معناداری را از خور نشان نداد. بیشترین میزان سرب در ایستگاهی که محل تعمیر شناور ها بوده و همچنین در نزدیکی صنایع پتروشیمی قرار داشته، مشاهده شد.