سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی کوه خیل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت
ابوالفضل علیرضالو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت
رضا امیدبیگی – استاد گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

فنولوژی به عنوان شاخه ای از علم اکولوژی مطرح می شود که روابط بین عوامل اقلیمی و پدیده های دوره ای بیولوژیکی را در چرخه زنگی موجود زنده بررسی می کند . اگرچه مواد مؤثره گیاهان دار ویی اساساً با هدایت فرآیندهای ژنتیکی ساخته می شوند ولی ساخت آن ها به طور بارزی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد. سلمه تره معطر با نام علمی Chenopodium ambrosioides متعلق به خانواده چغندر (Chenopodiaceae) و یک گیاه یک ساله است که از مواد مؤثره آن به عنوان کر م کش، ضد قارچ، ضد باکتری، کنه کش، کاهش دهنده فشار خون و مسکن یاد می شود . دراین پژوهش ابتدا کلیه مراحل فنولوژی شاخص در گیاه، شامل زمان های مربوط به جوانه زنی بذور (اوایل اردیبهشت )، چهاربرگی (اواخر اردیبهشت)، ساقه دهی (اواسط خرداد )، گلدهی (اواخر خرداد )، زمان به میوه رفتن و برداشت گیاه (اوایل تیر ماه ) در مزرعه گیاهان دارویی در منطقه زردبند تهران بررسی شدند. پس از برداشت گیاه و انجام عملیات اسانس گیری، بازده اسانس پیکر رویشی این گیاه در منطقه شمال شرق تهران، 3 درصد اندازه گیری شد، تا با استفاده از نتایج این تحق یق بتوان این گیاه را به طور گسترده کشت نمود و نیاز صنایع داروسازی کشور را به آن برطرف ساخت.