سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی هادی – کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا کمالی – دکتری مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین بنا – دانشجوی دکتری مواد- دانشگاه علم و صنعت
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی امکان فورج یکی از مهمترین آلیاژهای بین‌فلزی پایه Ni3Al با عنوان تجاری IC-221M بوده است. بدین منظور پس از تولید آلیاژ مطابق استاندارد ASTM A1002-99، فرآیند فورج باز در دماهای ۱۰۰۰، ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد و پرس گرم در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد بر روی نمونه‌های آلیاژ تولیدی انجام شد. مطابق نتایج بدست آمده انهدام نمونه‌های ریختگی در حین فرآیند فورج باز، به دلیل وجود فاز یوتکتیک با دمای ذوب پایین در ریزساختار رخ می‌دهد. هر چند مشخص شد، کاهش نرخ بارگذاری و اعمال عملیات حرارتی مناسب منجر به بهبود قابلیت فورج آلیاژ مزبور می‌گردد. مطابق یافته‌های این پژوهش کاهش نرخ بارگذاری باعث کاهش حساسیت آلیاژ به ترک خوردن می‌شود. ضمن آنکه بررسی‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز ترکیبی نقطه‌ای (EDX) و آنالیز افتراقی حرارتی (DTA) نشان داد، با عملیات حرارتی در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۲۰ ساعت، فاز یوتکتیک موجود در ریزساختار حذف می‌شود. نهایتا با اعمال فرآیند پرس گرم بر روی نمونه‌های عملیات حرارتی شده مشخص شد، حتی با افزایش نرخ بارگذاری تا min/mm 800، ترکی در نمونه‌ها ایجاد نمی‌شود.