سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید امیرنژاد – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فرناز اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

نظر به اهمیت کشت برنج در استان مازندران بهعنوان قطب اصلی تولید این محصول در کشور با ۲۳۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری در قیاس با ۶۱۵ هزار هکتار اراضی شالیزاری کشور و ۴۴ درصد سهم در تولید کشور و به منظور تعیین الگوی کشت اقتصادی برای حدوداً یک سوم اراضی شالیزاری استان که مستعد کشت دوم میباشند از برآورد اقتصادی- مالی و برنامهریزی خطی، برای سال ۱۳۸۶ استفاده گردیده است. اطلاعات مورد نیاز که بهصورت مقطعی بوده است از آمار منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمعآوری شده است. برآورد اقتصادی- مالی نشان داد که کشت برنج رتون در مقایسه با فعالیتهای مناسب کشت دوم استان اعم از کلزا و گندم، با ارزش سود ناخالص بالاتر جهت کاشت سودآورتر بوده است. همچنین، نتایج برنامهریزی خطی نشان داد که با توجه به محدودیت نهاده و در نظر گرفتن ضرایب فنی فعالیتها در ارتباط با نهادههای محدودکننده، باز هم کشت برنج رتون بعنوان تنها محصول زیرکشت در الگوی بهینه کشت در اراضی شالیزاری مستعد کشت دوم استان به صرفهتر خواهد بود.