سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه کاراندیش – دانشجوی دکتری ابیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
کیومرث ابراهیمی – استادیار دانشگاه تهران
علی شاهنظری – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
جهانگیر پرهمت – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه ابریز به مجموعه ای از پارامترها که مقادیر آنها برای حوزه موردنظر نسبتا ثابت بوده و نمایانگر وضعیت و خصوصیات کلی حوضه می باشد اطلاق می شود این خصوصیات نه تنها به طور مستقیم برمشخصات هیدرولوژیکی حوضه ، نظیر اورد سالیانه، حجم سیلابها ، شدت فرسایش خاک و رسوب تولیدی اثر می گذارد بلکه به طور غیرمستقیم براب و هوا وضعیت اکولوژی و پوشش گیاهی حوضه نیز اثر دارند. اگرچه استخراج خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه به روشهای مختلف امکان پذیر است ولی انجام محاسبات به روشهای دستی و با کمک ابزارهای محاسباتی متداول رایانه ای همواره از وقت گیرترین و پرهزینه ترین بخشهای مطالعات است در سالهای اخیر همراه شدن سیستم اطلاعات جغرافیایی با نرم افزارهای هیدرولوژی برسرعت مطالعات افزوده است به علاوه استفاده از داده های سنجش از دور و مدل رقومی ارتفاع رادار علاوه بر دقت بالاتر امکان استخراج سریعتر این خصوصیات را فراهم نموده است. دراین تحقیق با استفاده از داده های ارتفاع سنجش از دور و برنامه جانبی HEC-GeoHMS در محیط GIS خصوصیات فیزیوگرافی حوضه کارون استخراج و نتایج آن با محاسبات دستی معمول مقایسه شده است