سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هانی حاتمی – پژوهشکده فیزیک کاربردی ، دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی ، دانشگاه تبریز
اصغر عسگری – پژوهشکده فیزیک کاربردی ، دانشگاه تبریز
سعید شجاعی – پژوهشکده فیزیک کاربردی ، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله اثر میدان الکتریکی روی انر ژی حالتهای مختلف و توابع موج مربوطه، برای یک آشکارساز مادون قرمز چاه کوانتومی با ساختارAl0.3Ga0.7As/GaAs، بر اساس روش ماتریس انتقال مطالعه شده است . از توابع airy و نمایی برای حل معادله شرودینگر وتعیین توابع موج حالت پایه وبر انگیخته پیوستار استفاده شده است . با استفاده از این نتایج می توان پارامترهای اپتیکی از جمله قدرت نوسان کنندگی بین ترازهای انرژی را در حضور میدان الکتریکی محاسبه کرد .