سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحسن برهانی – کارشناس مسئول مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

موقعیت ممتاز ایران آن را بطور طبیعی در مسیر کریدورهای ارتباطی قرار دادها ست و تحولات منطقه ای موجب گسترش همکارهای فی مابین و ایجاد روابط اقتصادی و تجاری پایدار درمنطقه گردیده است هم اکنون 28 کشور از جمله ایران با جمعیتی بالغ بر 3/59 میلیارد نفر یعنی حدود 61% جمعیت جهان در شبکه گسترده آلتیدAltid فعال می باشند طول شبکه بیش از 81000 کیلومتر بوده و بیش از 18 بندر کانتینری بزرگ جهان در آن قرار دارد اسکاپ ESCAP درپروژه توسعهشبکه زیربنایی حمل و نقل زمینی آسیا ALTID سه کریدور مرکزی یاتراسیکا جنوبی و شمالی را از شبکه سراسری خطوط ریلی آسیا tAR پیشنهاد کردها ست کریدورهای میانی و جنوبی ارتباط نزدیکی به کشورهایمنطقه و بویژه خاورمیانهدارند مسیرهای دارای اهمیت بین المللی در کریدور جنوبی شامل TAR-S1 ، TAR-S2 و TAR-S3 هستند TAR-S1 اصلی ترین مسیر درکریدور جنوبی می باشد با اتصال نقاط منفصل به شبکه ریلی در راستای کریدور شرقی غربی و ایجاد سایر تمهیدات و توافقات و مبادله تفاهمنامه های همکاری بین کشورهای مسیر و همچنین تقویت حمل و نقل چندوجهی و ساختار Ferry boat درمدیترانه میزان ترانزیت افزایش خواهد یافت.