سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسن همتی – استاد یار دانشگاه رجاء
حسین کاظمی – استاد یار دانشگاه رجاء
فاطمه بابایی – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده:

نارضایتی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، منجر به ارائه پیشنهادات گوناگونی در رابطه با معیارهای جدیدارزیابی عملکرد شده است . یکی از مهم ترین این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق، برتریارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اقتصادی ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در قلمرو زمانی 1380 تا 1387 بوده است. برای آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی ارزش افزوده اقتصادی و دیگر معیارهای حسابداری و همچنین آزمون محتوای اطلاعاتی تفاضلی(افزاینده) اجزای ارزش افزوده اقتصادی ازرگرسیون پنلی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان م یدهد، سود حسابداری(سود خالص و سود خالص عملیاتی پس از مالیات) دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در توضیح رفتار بازده سهام نسبت به ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی عملیاتی م یباشد. اقلام تعهدی و جریان های نقدعملیاتی نیز دارای محتوای اطلاعاتی تفاضلی (افزاینده) نسبت به سایر اجزای ارزش افزوده اقتصادی در توضیح رفتار بازده سهام م یباشند.