سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید احمدی پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم بخش زمین شناسی

چکیده:

در غرب شهرستان راین(استان کرمان) ، مجموعهای از سنگ های آتشفشانی شامل بازالت و بازالتیک آندزیت مش اهده م ی ش ود ک ه باف ت آنه ا اغل ب پ ورفیری اس ت و فنوکریس ته ای پلاژی وکلاز و پیروکسن در آنها در یک زمینهی میکرولیتی یا جریانی قرار گرفتهاند. دگرسانی شایع در این سنگ ها سریسیتی شدن، کلسیتیشدن، کلریتیشدن، ایدینگزیتیشدن و اپکی شدن میباشد و ازکانی های ثانویه نیز می توان به کوارتز، کلسیت، زئولیت و اپک اشاره نمود. مجموعه ی فنوکریست های گدازههای منطقه، شامل پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و الیوین می باشد که در زمینه ای از میکرولیتهای پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن ریز بلور، و کانیهای کدر دیده میشود. مطالع ات ص حرایی نش ان میده د ک ه ع لاوه بر گ دازهه ا، ان واع سنگه ای پیروکلاس تیک (ب رشهای آتشفشانی و آگلومراها) و سنگه ای اپ یکلاس تیک (ماس هس نگه ا و سیلتس تونه ای آتشفش انی) نی ز در منطقه دیده میش ود. س اخته ای رس وبی موج ود در ای ن س نگه ا نش ان م یده د ک ه مجموع ه م ورد مطالعه در یک محیط قارهای تش کیل ش ده اس ت. ف ورانه ای آت شفش انی س ازنده محص ولات، ب هص ورت دورهای انجام میش ده و در زم انه ای توق ف ف ورانه ا، س نگه ای آتشفش انی فرس وده و م واد فرس ایش یافته بوسیله جریانهای آشفته (مانند رودخانهه ا) حم ل و در بس تر رودخان هه ا ی ا دریاچ هه ای ک معم ق بهصورت سنگهای اپیکلاستیک نهشته میشدهاند.