سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین نظرپور شیخ آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – دکترای ژئومتیک هیئت علمی دانشگاه اصفهان
جعفر حسن پور – دکتری زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور ساحل
ابوالفضل کهکی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

یکی از اهداف اصلی مطالعات زمین شناسی مهندسی شناسایی و پیش بینی مخاطرات زمین شناسی و بررسی اثر آنها بر پروژه می باشد. مخاطرات زمین شناسی محتمل در مسیر تونل یکی از اصلی ترین اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب مسیر، طراحی روش اجرای تونل ها و انتخاب نوع و ویژگی های ماشین حفاری مورد نیاز می باشد. چنانچه در طی مطالعات زمین شناسی، مخاطرات ناشی از زمین بدرستی شناسایی و پیش بینی نگردد، روش مناسبی برای غلبه بر آثار آنها انتخاب و طراحی نخواهد شد. معمولا پیامدهای این انتخاب اشتباه نیز بسیار پر هزینه خواهد بود. در این مقاله به بررسی مخاطرات زمین شناسی آبرفتهای مسیر مترو مانند ساختارهای زمین شناسی، سایندگی قلوه سنگ ها و خاک ها، گل گرفتگی ماشین حفاری، وجود قطعات سنگی بزرگ، وجود قنات ها یا آب های موضعی و نشست زمین که ممکن است در طی حفاری و یا بعد از عملیات حفاری با آن برخورد شود پرداخته شده است. پروژه متروی خط A قم با طولی حدود 14 کیلومتر و قطر تقریبی 8/3 متر به صورت زیر زمینی و به صورت سنتی و با روش NATM در حال حفاری است.