سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد عامری – دانشجوی کارشناسی ارشدهوافضا
محمدرضا حیدری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مهدی کرمی – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

پژوهش پیشرو به مبحث مدلسازی جریان آشفته و شبیهسازی عددی در یک تونل باد ابرصوت از نوع آموزشی با عدد ماخ 8 پرداخته است. در پژوهش حاضر برای شبیهسازی جریان آشفته در تونل باد مورد نظر سه مدل آشفتگی SST/k-ω و RNG/ k-ε ،Realizable/k-ε انتخاب گردیده است. سپس میدان جریان شبیهسازی و تحلیل گردیده و با ترسیم کانتورها و متغیرهای عددی در مناطق مختلف، از جمله پارامترهای فشار سکون روی خط مرکزی، عدد ماخ و فشار استاتیک روی مرز ورودی نازل و روی دیوارههای محفظه آزمون و دیفیوزر، فشار استاتیک در مقطع ورودی محفظه آزمون، عدد ماخ و فشار سکون روی مرز دهانه خروجی دیفیوزر، شکل خط لغزش و تابع جریان در نواحی مختلف، ویژگیهای جریان و اثرات مدلهای مختلف آشفتگی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در نهایت پس از مقایسه نتایج این سه مدل شبیهسازی، مدلآشفتگی SST/k-ω به عنوان مدل مناسب در این تحقیق برگزیده شده است.