سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محسن شهرجردی –

چکیده:

درسالهای اخیر فعالیت تجهیز خدمات قطارها به شرکت هایی که تحت عنوان راهبر شناخته می شود واگذار شده است ارزیابی شرکت های راهبر به منظور استفاده ازنتایج آن دراصلاح روش واگذاری توسعه تشویق و یا ایجاد تدابیر لازم برای رفع نقاط ضعف راهبران و حذف راهبران ناکارآ یک ضرورت است انجام ارزیابی مستلزماندازه گیری بهره وری است و برای اندازه گیری بهره وری نیاز به مدل وجود دارد دراین مقاله برای انتخاب مدل مناسب در ابتدا دو بررسی درمورد انتظارات ازمدل ارزیابی راهبران و شناسایی انواع مدلها یاندازه گیری بهره وری صورت گرفته است درشناسایی انواع مدلها سعی شده است ویژگیها و محدودیت آنها با سابقه وامکان بهره گیری از آنها دربخش خدمات مورد توجه باشد درادامه طی یک فرایندی که شرح آن درمقاله آمده با تهیه اطلاعات مربوط به انتظارات و اهداف نقاط ضعف وضع موجود ویژگیها و محدودیت مدلها جدول شناسه فراوانی نقاط قوت مدلها درمقایسه با شاخصهای مورد انتظار وجدولهای مقبولیت ویژگی مدلها درمقایسه با انتظارات مدل پیشنهادی مشخص شده است.