سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غضنفر میرجلیلی – گروه فیزیک دانشگاه یزد
رضا امرانی – پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، یزد

چکیده:

طیف انعکاسی چاه کوانتومی چندتائی InxGa1-xN/GaN در ناحیه فروسرخ دور با استفاده از تقریب محیط مؤثر، و پاسخ آن به نور پلاریزه مایل بررسی شده است. بیناب حاصله اطلاعات مفیدی از چاه و سد و میزان آلائیدگی موجود در سد را ارائه مینماید. محل مدهای اپتیکی بصورت قله ها و فرورفتگی ها در طیف و جابجائی و یا عدم جابجائی آن با تغییر ساختار چاه و میزان آلائیدگی و درصد مولی ترکیبات وسیله خوبی جهت اندازه گیری بارهای آزاد در نمونه و همچنین ساختار آن میباشد. قطبش نور نیز در شناسائی مدها مؤثر و کارآمد است.