سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی اکبرزاده – دانشکده فیزیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
ناهید قادری – دانشکده فیزیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد هاشمی فر – دانشکده فیزیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این سخنران ی خواص الکترون ی و مغناط یسی مرز مشترک Co2MnSi/GaAs(001) با محاسبات مبتن ی بر تظر یه تابع ی چگال ی بررسی خواهد شد . برای گز ینش مرز مشترک مناسب ابتدا د یاگرام فاز بکمک ترمود ینامیک ابتدا به ساکن بدست آمد . سپس با توجه به نتایج د یاگرام فاز و نیز داده های نظر ی و تجرب ی موجود محاسبات خود را به دو پا یانه MnSi/As و MnMn/As محدود کردیم . برای هر یک از این پا یانه ها چهار گز ینه وجود دارد که هر یک از آنها با جا یگزینی اتمها ی Mn ی ا Si در یکی از زیر شبکه هایGa و As در راستای[001] حاصل می شود . این پایانه ها با برچسب های Si(As) ،Mn(As) ،Si(Ga) ،Mn(Ga)نامگذاری شدند . در مرحله بعد با مقا یسه انرژ ی تشک یل این حالات بررس ی را تنها به دو پا یانه Mn(Ga) و Mn(As) بدل یل پایداری بیشتر آنها محدود کرد یم . در پا یانه ایده ال MnSi-As دریافتیم که قطبش اسپینی در حالت Mn(As) مقدار بیشینه خود یعنی 100% را داراست حال آنکه در حالتMn(Ga) این کمیت بمقدار 67% کاهش می یابد . در پایانه تعد یل یافته MnMn-Asقطبش اسپ ینی برا ی MnMn(As) و MnMn(Ga)به ترت یب مقاد یر80% و 100% بدست آمدند . با بررس ی قدرت پیوندCo-Mn در پا یانه ها ی مختلف بهمراه توجه به اثر ناش ی از افزا یش پتانس یل Asدر مرز مشترک توانست یم کل یه نتا یج محاسبا تی راتحلیل کنیم