سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پرندآور –
اعظم ماهانی پور –
سید علی آقانباتی –
سید ابوالفضل حسینی –

چکیده:

در این پژوهش نانوفسیل های آهکی در قسمت های بالایی سازند گورپی- قسمت های ابتدایی سازند پابده در برش تاقدیس کوه گورپی جهت بررسی مرز کرتاسه- پالئوژن (K/Pg) مورد مطالعه قرار گرفته اند. بررسی دقیق نانوفسیل های آهکی در محدوده چینه شناسی مورد مبحث منجر به شناسایی 45 جنس و 91 گونه شد. با توجه به گونه های شاخص، هفت زون زیست چینه شناسی CC26- CC25 و NP1- NP5 مطابق با زون های استاندارد جهانی برای محدوده ی چینه شناسی مورد نظر شناسایی گردید. بر همین اساس سن بخش انتهایی سازند گورپی از مایستریشتین پسین تا انتهای پالئوسن پیشین (بخش پایینی زون NP4) بوده و سازند پابده از ابتدای پالئوسن پسین آغاز می شود. بر اساس مطالعه نانوفسیل های آهکی موجود، مرز کرتاسه- پالئوژن پیوسته بوده و در قسمت های میانی بخش شیلی- مارنی انتهای سازند گورپی قرار دارد، در برش مورد مطالعه در محدود مرز کرتاسه- پالئوژن مطابق با برش الگوی جهانی و سایر برشهای مطالعه شده در دنیا، از فراوانی نانوفسیل های آهکی کرتاسه به شدت کاسته شده و به صورت همزمان افزایش در فراوانی گونه مقاوم Thoracosphaera operculata مشهود است. از محدوده مرز به سمت بالا بتدریج جنس و گونه های پالئوسن ظاهر شده و همزمان جنس و گونه های کرتاسه نیز حضور دارند.