سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی پیریایی –
حسین آشوری –
ناصر ورهرام –

چکیده:

در این پژوهش پیدایش مرفولوژیهای مختلفMg2Siمکانیزم رشد و پایداری حرارتی این فاز در آلیاژAZ91مورد بررسی قرار گرفت. افزودن عنصر سیلیسیم باعث تشکیل فاز پایدارMg2Si با مرفولوژی اکتاهدرال و حروف چینی میشودMg2Siاولیه در این آلیاژ با مرفولوژیهایی از قبیل اکتاهدرال کامل، اکتاهدرال ناقص و قیفی شکل بوجود میآید. رشد مرجح در جهات < 100 > موجب ایجادMg2Siبا مرفولوژی اکتاهدرال کامل میشود. سرعت سرد شدن غیرتعادلی و حضور عناصر آلیاژی از قبیل آلومینیم و روی موجب محدود شدن رشد در جهات < 100 > میشود که سبب ایجاد مرفولوژیهایی ازقبیل اکتاهدرال قیفی و اکتاهدرال ناقص میشود