سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد زاد – اعضای هیئت علمی و کارشناسی اقتصاد کشاورزی
محسن رفعتی – اعضای هیئت علمی و کارشناسی اقتصاد کشاورزی
علیرضا جدایی – اعضای هیئت علمی و کارشناسی اقتصاد کشاورزی
علی کلائی – اعضای هیئت علمی و کارشناسی اقتصاد کشاورزی

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی ساختار و کارایی بازار یابی سیب انجام پذیرفت که در راستای نیل ب ه آن، مزیت نسبی تولید وصادرات ، رشد تولید و صادرات وکارائی بازاریابی و حاشیه آن مورد محاسبه قرار گرفت . محدودیتهای حاکم بر شرایط تحقیقات میدانی موجب گردید تا دو استان عمده تولید کننده سیب یعنی آذربایجان غربی و تهران در نظرگرفته شده و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده از مرحله تولید تا صادرات اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید. رشد تولید سیب در ایران افزایش چشم گیری یافته است . نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان میدهد برنامه ریزی درجهت اصلاح ارقام و ارتقاء کیفیت محصول و همچنین بهره گیری از فنون با زاریابی، درآمد حاصل از صدور این محصول به ویژه سیب آذر بایجان غربی تا چندین برابر وجود دارد . همچنین ماتریس تحلیل سیاستی وجود مزیت نسبی در تولید محصولات مورد مطالعه را تایید می نماید . نتایج تحقیق نشان دهنده عدم وجود مزیت نسبی صادرات در خصوص این محصول می باشد . حاشیه بازاریابی و بازاررسانی سیب درختی در استانهای آذربایجان غربی و تهران بیانگر آنست که در استان آذربایجان غربی عمده فروشان سهم بیشتری از حاشیه کل را نسبت به استان تهران بخود اختصاص داده اند، همچنین حاشیه بازاریابی عمده فروشی سیب در دو استان مورد مطالعه بیشتر از حاشیه بازاریابی خرده فروشی بوده است.