سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پروانه زیویار – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر
مصطفی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ورود به دوره مدرنیزاسیون و پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن رشد سریع شهرنشینی باعث ازدیاد وسایل حمل-ونقل موتوری و استقرار کارخانه ها و صنایع آلوده در حوالی شهرهای بزرگ گردیده که از جمله علل اصلیافزایش آلایندهها به شمار میآید و آلودگی هوا را همواره به عنوان یکی از چالشهای اساسی کلانشهرهای ایران مطرح نموده است. مسئله پیچیده آلودگی هوای کلانشهر مشهد که بر اثر عوامل مختلف در طی چند دههاخیر به شکل حاضر درآمده، نیازمند شناخت دقیق و موثر از منابع و عواملی است که موجب انتشار آلودگی در سطح این شهر گردیده است. مقاله حاضر در ابتدا با نگاهی به مسئله آلودگی هوا و چالشهای زیست محیطیآن در کلانشهرها، با استفاده از مطالعات اسنادی و مشاهدات میدانی، به بررسی این مسئله در کلانشهر مشهد پرداخته و سپس راهحلهای پیشنهادی در جهت کاهش و جلوگیری از توسعه آن ارائه میکند. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که موقعیت شهر مشهد، عوامل جغرافیایی، مکانگزینی نامناسب برخی از صنایع و عدم مدیریت صحیح، از فاکتورهای مؤثر در افزایش آلودگی هوای کلانشهر مشهد محسوب میشوند.