سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدا کلاته آهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مجید سالاری – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود حسینی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله دو معیار هزینه و قابلیت اطمینان، بطور همزمان در طراحی یک شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مساله هدف پیدا کردن جنگل فراگیری متشکل از تعدادی درخت میباشد که ضمن کمینه شدن هزینههای کل درختها، محدودیت درقابلیت اطمینان مسیرهای موجود از گرههای ریشه به سایر گرهها نیز برآورده شود. برای این مساله یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط ارائه شده، که با استفاده از نرمافزار CLPEX به روش دقیق حل شده است. همچنین یک روش حل ابتکاری نیز برای این مساله ارائه گردیده که مقایسه آن با جوابهای بدست آمده از حل دقیق مساله، حاکی از عملکرد خوب این الگوریتم میباشد