سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه بنی هاشم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمودرضا رمضانپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ساری
محمدعلی رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
کاظم خاوازی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقاتخاک و اب کشور

چکیده:

مطالعات نشان داده است که مصرف کودهای شیمیایی از جمله کود ازته که باعث افزایش رشد گیاه می شود اثرات زیست محیطی خطرناکی در پی دارد بنابراین استفاده از باکتریهای محرک رشد به ویژه انهایی که اکسین بالایی تولید می کنند می توانند در بهبود خصوصیات مورفولوژیکی افزایش رشد گیاه و حفظ محیط زیست موثر باشند دراین تحقیق دانه رست های برنج واریته ندا با ۵ جدایه از سودوموناس های شناسایی شده با خاصیت تولید اکسین PF1, PF2, PP1, PP2, PP3 و یک تیمار به عنوان شاهد در ۴ تکرار تلقیح شد سپس بذرها درگلدانهایی که خاک آن به روش استاندارد بررسی شده بود کاشته شدند بعد از پنجه زنی در هر گلدان فقط ۳ بوته جهت انجام ازمایشات بعدی نگهداری شد. در مرحله گلدهی از یک بوته جهت سنجش ارتفاع ریشه، وزن تر ریشه و میزان عناصر غذایی برگ نمونه برداری شد. همچنین در زمان رسیدگی فیزیولوژی بوته ها کف بر شده و خصوصیات مورفولوژیکی وزن هزاردانه و عملکرد برای هر تیمار محاسبه شد.