سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه اسحقی نصرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
علی شاهنظری – عضو هیئت علمی گروه اب دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی ساری
جلال الدین مرادی – کارشناس ابیاری و زهکشی واحد اجرایی پروژه مدیریت جامع اب و خاک البرز

چکیده:

اببندانها یکی از سازه های ذخیره آب می باشند که زارعین جریان ابهای سطحی ناشی از رواناب بارندگی و اب رودخانه ها را در خارج از فصل ابیاری و مواقع فراوانی اب ذخیره نموده و در هنگام کم آبی و نیاز آبی حداکثر بمصرف می رسانند کهنقش مهمی در تنظیم جریان آب و استفاده بهینه از آن ایفا می کنند معیاری برای طراحی اببندان ها در کشوروجود ندارد و در پروژه های مربوط به احداث اببندان ها، مهمترینمعیارهای طراحی شیب منطقه جنس و نوع خاک زمین شناسی منطقه، هیدرولوژی منطقه دسترسی به مصالح مورد نیاز و وجود راههای ارتباطی در نظر گرفته می شود دراین تحقیق معیارهای طراحی اببندان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.