سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی فاتحی – دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهید باهنر، شیراز
علی فضل الهی – موسسه آموزش عالی لیان بوشهر
محمدرضا ذهبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

آگاهی در زمینه مسائل مربوط به گردشگری و جهانگردی با مطالعه علمی این پدیده اجتماعی، امکان پذیر خواهد بود. شناخت نمادهای فرهنگ مادی و معنوی هر جامعه، راه را در جهت افکندن طرح های مثمر ثمر هموار ساخته و به جذب بیش تر گردشگر و جهانگرد و در نتیجه بهرهوری از منافع سرشار آن منتهی میگردد و از این رهگذر بیتردید بر توان اقتصادی هر کشور افزوده می شود. لذا نخستین اقدام هر سازمان گردشگری و جهانگردی فراهم نمودن وسائلی است که متخصصین دست اندرکار این رشته معین، به خصوصیات جامعه خود آشنا شده، حوائج و خواستههای گردشگران و جهانگردان را به تر تشخیص داده و نتیجتاً امکان برنامهریزی های مؤثر و مفید وجود داشته باشد . از سوی دیگر علاوه بر منافع اقتصادی که در پدیده گردشگری و جهانگردی مستتر است، تداخل و تعامل فرهنگ های گوناگون و تأثیر و تأثر متقابل آن ها، راه را جهت رسیدن به ویژگی های مشترک جهان هموار می سازد و هم چنین این پدیده راهی است در جهت شناسانیدن هر کشور و جاذبه های آن به سایر ملل و بالا بردن ارج و مرتبت جهانی آن . در ادامه این مقاله با دریافت چنین اصولی کوشش خواهد شد تا به شناخت علمی گردشگری و جهانگردی مبادرت ورزیده و به چند و چون آن پدیده پرداخته شود، باشد که چشماندازی وسیع تر در زمینه راه های جذب بیش تر جهانگرد و توسعه گردشگری در جهت توسعه پایدار در ایران عزیزمان، ترسیم گردد