سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

انور بایزیدی – کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز
سعید جبارزاده کنگرلویی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیأت علمی

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارشگری در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت انجام این پژوهش، تعداد 70 شرکت درمانده مالی و هم چنین 70 شرکت غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهی زمانی 87-80 بررس ی شده است. در این پژوهش به منظور تعیین پسماندهای رگرسیونی به عنوان معیار معکوس کیفیت گزارشگری مالی شرکت از روش رگرسیونی تلفیقی در بین شرکتهای درمانده مالی و شرکتهای غیردرمانده مالی به طور جداگانه در نرم افزار اقتصادسنجی Eviews6 و جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای مذکور از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانس ها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماریSPSS استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر بوده ولی پسماندهای رگرسیونی از پایداری کمتری برای این شرکتها برخوردار است . از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادر ت به دست کاری سود می کنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشورمان، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیتگزارشگری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است. گزارشگری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است