سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایرج امیری – کارشناس ارشد بیابان زدایی
سیدمحمود حسینی – کارشناسی ارشد بیابان زدایی
محمدرضا اختصاصی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی
علیرضا شهریاری – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

چکیده:

فرسایش بادی از مهمترین فرایندهای بیابان زایی در اراضی منطقه جیرفت می باشد که با ید با روشهای مکانیکی و بیولوژیکی از جمله ایجاد بادشکن متوقف گردد هدف مطالعه حاضر انتخاب مناسب ترین بادشکن برای منطقه جیرفت بوده است در این تحقیق تغییرات سرعت باد در اطراف 2 نوع بادشکن، بادشکن گیاهی گزشاهی، و بادشکن مصنوعی دیوار گلی، مورد مطالعه قرار گرفته است جامعه آماری و تعداد نمونه ها در منطقه مورد مطالعه 2 نوع بادشکن وجود دارد بادشکن مصنوعی و گیاهی، روش تحقیق حاضر بر اساس مطالعات میدانی و ازمایشگاهی و نیز اسنادی بوده است نتایج این بررسی نشان داد که دیوار گلی بیشترین و گز شاهی کمترین نقش حفاظتی را در کاهش سرعت باد داشته است.