سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد ولی پور – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا ایران
کیوان اکبرپور – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا ، نکا، ایران
جواد بابایی خلیلی – گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، ایران
علی اروزیان رستمی – گروه حسابداری، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی تشخیصی از سوی سازمان مالیاتی مرتبط با اشخاص حقوقی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای فعال در سطح استان مازندران که اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده اند و طی مراحل رسیدگی به مالیات آنها دفاتر و اسناد و مدارک ارائه نموده و با بررسی اسناد و مدارک مذکور مالیات قطعی آنها تعیین شده است، می باشد که سود مشمول مالیات ابزاری و درآمد مشمول مالیات قطعی 238 شرکت نمونه حائز شرایط انتخاب و معناداری تفاوت بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی برای تمام سالهای مذکور آزمون شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آنست که بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی تفاوت معناداری وجود دارد و مهمترین عامل در ایجاد این اختلاف در حالت قبولی دفاتر عمده ترین هزینه هائی که – از مجموع هزینه های ابرازی شرکت های مورد بررسی- از سوی سازمان مالیاتی، غیرقابل قبول تشخیص داده شده اند عبارتند از 17/79% اختلاف ناشی از عدم ارائه یا عدم وجود مستندات و فاکتور در اثبات هزینه و 14/86% به علت عدم ارتباط هزینه با درآمد شرکت که بیانگر این نکته می باشد که انجام ناقص فرآیند حسابداری در چرخه فعالیت مالی شرکت ها و همچنین هزینه سازی یا کتمان درآمد از سوی شرکت ها و نیز اختلاف بین استانداردهای حسابداری و قانون مالیاتهای مستقیم جزء عوامل اصلی ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی در حالت قبولی دفاتر می باشند.