سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا پژمان خواه – دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
زهرا مشتاق عشق – دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، دانشکده پرس
حمید علوی مجد – عضو انجمن آمار زیستی ایران، دانشگاه علوم غیر پزشکی شهید بهشتی تهران
بهار سیفی – دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، دانشکده پرستاری و

چکیده:

گروه جوان از جمله افرادی هستند که اغلب در حال یادگیری و آماده شدن برای زندگی اجتماعی بوده لذا آنها بیشتر در معرض رفتارهای پرخطر بهداشتی قراردارند بنابراین با توجه به اهمیت فعالیت جسمانی به عنوان یک عامل مهم در سلامت جسمی و روانی جوانان این مطالعه جهت بررسی و مقایسه رفتار بهداشتی در زمینه فعالیت جسمانی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی صورت گرفت.این یک مطالعه مقایسه ای بود که در آن دانشجویان گروه علوم پزشکی با گروه علوم غیرپزشکی از نظر رفتار های بهداشتی در زمینه فعالیت جسمانی مورد بررسی قرار داده شدند و مقایسه گردیدند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شد به طوری که از گروه علوم پزشکی 200 دانشجو از دانشکده های تهران – شهید بهشتی و از گروه علوم غیر پزشکی 200 دانشجو از دانشکده های خواجه نصیر الدین طوسی – شهید بهشتی شهر تهران در مطالعه شرکت کردند و داده ها از طریق پرسشنامه های جمع آوری شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزارspss استفاده گردید. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در زمینه فعالیت جسمانی در علوم پزشکی(58%) و علوم غیر پزشکی(59%) در وضعیت نا مطلوب قرار داشتند و تفاوت معنی داری بین عملکرد دانشجویان در دو گروه علوم پزشکی و غیر پزشکی مشاهده نشد. (0/05p>) آگاهی از فواید ورزشی به ویژه در دانشگاه نقش بسیار عمده در افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان ایفا می کنند که این امر نیازمند برنامه ریزی های آموزشی و بهداشتی جهت ارتقاء بهداشتی و سلامت جوانان می باشد