سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحیده تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
اسماعیل کوهگردی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
فاضل امیری – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
حبیب آذرمنش – کارشناس سلامت محیط زیست شرکت مهندسی درریز

چکیده:

سلامت را میتوان به حداکثر بهره وری ازاجرا یک سیستم تعریف کرد دراین تعریف هرجزئی ازیک سیستم که دارای انرژی مازاد باشد خطرآفرین می ب اشد پدیده پرغذایی یکی ازشایع ترین اثارنامطلوب دفع پساب درمحیط طبیعی می باشد هفت سطح مدیریتی پساب شهرک صنعتی مورد بررسی قرارگرفت که شامل کنترل مصرف مصرف بهینه استفاده مجدد بازیافت ، احیا، تحمل و دفع موادزائد می باشد انالیز واریانس بین جوامع آماری موردمطالعه و جوامع آماری پایه تفاوت معناداری سطح معناداری 5درصد بین میزان مصرف درسطوح انسانی و فضای سبز نشان نداد براین اساس میزان مصرف آب با میانگین انحراف معیار 0.02 150/23 لیتر درروز به ازای هرنفر به احتمال 95درصد برابر میانگین مصرف نرمال بوده و کمتر ازمیانگین مصرف روزانه آب درایران 170لیتر درروز می باشد تست های توکی و دانکن درانالیز واریانس جوامع مورد مطالعه وجوامع پایه نشان داد بیشترین تفاوت سطح تفاوت 21/18 درصد با شرایط استاندارد درسطح استفاده مجدد بوده و رهاسازی حجم زیادی نوترینت درپساب دفع شده ریسک ایجادپدیده پرغذایی را درسیستم افزایش میدهد انتقال میانگین انحراف معیار روزانه 0.41 126/32 لیتر آب به ازای هرنفر ازمجموعه استفاده مجدد و بازیافت و احیا به مجموعه تحمل و دفع موادزائد نشان دهنده عدم بهره وری مناسب ازاین منبع انرژی می باشد ذرت علوفه ای با مصرف آب 12000-10000 لیتر درهکتار درایران ازگیاهانی است که علیرغم سازگاری با اقلیم موردمطالعه به علت مصرف زیاد آب صرفه اقتصادی مناسبی دراین کشور ندارد لیکن با اضافه کردن مسیرکشت این گیاه درچرخه دفع پساب میتوان میزان سودآوری مناسبی ازمدیریت انرژی پساب داشت