سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رستم پورشیخ نشین – دانشجو رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان
علی شهسواریان – دانشجو رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان
فرزاد ستوهیان – دکترا زمین شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه گیلان
برات علی حذار – دکترا دامپزشکی و فعال در زمینه محیط زیست

چکیده:

اثرات زیست محیطی سدها میتواند براساس معیارهای مختلفی برطبق اثرات کوتاه مدت و درازمدت اثراتب رسطح منطقه ونواحی که تحت تاثیر تاسیسات سد قراردارد درنتیجه لازم است اثرات منفی زیست محیطی سد جهت توسعه پایدار به حداقل رسانده شود با بررسیهای صورت گرفته ازدوسدگتوند که برزیست بوم نطقه تاثیرات مخبری گذاشته و سدکرخه که بارویکرد توسعه پایدارساخته شده و نتایج بدست آمده ازویژگیهای سدگتوند که بدون توجه به زیست بوم موردنظر ساخته شده میتوان به واکنش قلیایی سنگدانه ها اشاره کرد که واکنشی زیان آور دربتن بوده که شامل واکنشهای قلیایی – سیلیسی و قلیایی کربناته می باشد این واکنش فرایندی است که منجر به ترک خوردگی و تخریب بتن میگردد درپروژه سدکرخه نیز که باتوجه به زیست بوم و با رویکرد توسعه پایدارساخته شده میتوان با برررسی زمین لرزه های القایی سدکرخه این نتیجه را حاصل نمود که تعدادزمین لرزه ها بلافاصله همزمان با ابگیری سدافزایش یافته است و باگذشت زمان که سطح آب ثابت شده ازتعداداین لرزشها نیز کاسته شده است بنابراین چنانچه ارتفاع آب موجود درمخزن درحدثابتی نگهداشته شود تا حدی میتوان لرزه خیزی منطقه را کنترل نمود