سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد پاک طینت – کارشناس ارشد مهندسی معدن
سیدحسن خوشرو – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

معادلات زیادی تاکنون توسط محققین جهت پیش بینی لرزش زمین پیشنهاد شده است که ازخرج در هرتاخیر و فاصله از محل انفجار به عنوان پارامترهای اصلی یاد می کند اما هنوز نمی توان از معادلات ارایه شده برای تخمین لرزش درهرمحیطی استفاده کرد زیرا لرزش زمین تحت تاثیر پارامترهای زیادی می باشد که مختص منطقه است و ترکیب آنها درمعادلات دیده نمی شود همچنین فرکانس و بیشینه سرعت ذرات هردو نقش مهمی برای انفجار ایمن و بدون اشکال ایفا میکنند که دراین فرمولها فرکانس مورد ارزیابی قرارنمیگیرد این تحقیق کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی ANN درتخمین فرکانس لرزش زمین با درنظر گرفتن همه پارامترهای موثر توده سنگ خواص ماده منفجره و طراحی انفجار را موردبررسی قرارمیدهد برای این منظور یک شبکه عصبی با الگوریتم پس انتشار شکل گرفت و از داده های الگوی انفجار معادن مس سونگون و سرچشمه به عنوان پاارمترهای ورودی استفاده شد و فرکانس لرزش به عنوان پارامتر خروجی درنظر گرفته شد همچنین برای اثبات کارایی این روش همان اطلاعات بوسیله انالیز رگرسیون چندگانه MVRA که با نرم افزار sPSS بدست امد مورد مقایسه قرارگرفت