سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داوود رودی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور ارزیابی ارقام و ژنوتیپ های کلزا با ارقام گونه های شلغم روغنی و خردل هندی در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی این طرح بصورت دو آزمایش جداگانه در سال زراعی88-87 در محل اجرای طرحهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج با سه تکرار انجام شد. هر آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد. تنش خشکی بصورت قطع آبیاری از مرحله گلدهی کامل به بعد اعمال شد. ارقام مورد بررسی شامل 11 رقم برتر بهاره کلزا حاصل از برنامه های به نژادی به انضمام سه رقم بهاره ساری گل Hyola 401 RGS003 و دو رقمزمستانهOkapi و زرفام و همچنین دو رقم خردل هندی و پنج رقم شلغم روغنی بود. صفات یادداشت برداری شده شامل عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، ارتفاع بوته، تاریخ شروع گلدهی، تاریخ پایان گلدهی و تاریخ رسیدگی بود.نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که در شرایط آبیاری معمول اختلاف کاملا معنی داری بین ارقام مورد مطالعه از نظر عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته وجود دارد. بیشترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری معمول به رقمSG17 عملکرد دانه 3753 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت. در شرایط تنش خشکی نیز ارقام مورد مطالعه اختلاف کاملا معنی داری از نظر عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته داشتند بیشترین عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی به رقم 18BP. از گونه خردل هندی با عملکرد دانه 3580 کیلوگرم در هکتار تعلق گرفت. در میان ارقام کلزا بالاترین عملکرد دانه به رقم زرفام با عملکرد دانه 3368 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت