سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده علیزاده پهلوانی – مربی، کارشناس ارشد مدیریت، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزادملایر
کرامت عوض پور – مربی، کارشناس ارشد تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزادبهبهان
علی عوض پور – مربی، دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد مبارکه
حامد علیزاده پهلوانی – مربی، دانشجو دکتری تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

هدف از تحقیق مقایسه واردات و صادرات کالاهای ورزشی ایران در سال ۱۳۹۳ جهت اعمال اقتصادمقاومتی بود.در این پژوهش از روش کتابخانه ای و اسنادی گذشته نگر استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از آمارهای جامع ثبت شده در سایت رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهکالاهای وارداتی و صادراتی که از این میان کالاهای ورزشی وارداتی و صادراتی ایران در سال ۱۳۹۳ به عنوان نمونه مورد بررسی قرارگرفتند،رتبه بندی واردات و صادرات کالاهای ورزشی با توجه به شرکای تجاری و ارزش دلاری آنها سنجیده شد. سپس میزان واردات و صادرات کالاهای ورزشی بر حسب ارزش ریالی با هم مقایسه شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای توصیفی و تی مستقل استفاده شد. در ضمن سطح معنیداری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد ۵۹% کشورهای واردکننده کالای ورزشی به ایران شامل چین ۳۶% امارات متحده عربی ۲۱% و ترکیه ۷% بودند.در مقابل صادرات کالاهای ورزشی ایران به کشورهای صادرشده بر اساس ارزش ریالی شامل عراق ۷۰% انواع توپ ۳% ترکمنستان ۸% و افغانستان ۷% بود. در نهایت یافته های پایانی تحقیق نشان داد بین واردات و صادرات کالاهای ورزشی برحسب ارزش ریالی در سال ۱۳۹۳ رابطه معنیداری وجود ندارد. حال پیشنهاد میشود تسهیلات لازم برای ایجاد کارگاه ها و کارخانجات تولیدکننده بر اساس رتبه بندی کالاهای وارداتی در داخل کشور ایران تبیین گردد.