سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی
غلامرضا لشکری پور – دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی
محمد غفوری – دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوس

چکیده:

در این تحقیق به منظور پیشبینی نرخ دبی نشت از آبرفت سد سورک از روش تحلیل عددی اجزای محدود استفاده شده است. جهت نتیجهگیری بهتر از تحلیل، از المانهای چهارگرهی استفاده شده است. با استفاده از آزمایشات برجا، مقدار ضریب تراوایی در محل محور سد بین cm/s (2-)10 تا cm/s(7-)10 به دست آمده است. از همین جهت چون انتخاب یک مقطع برای تحلیل نشت کافی نبوده و ضریب خطا را بالا میبرد، تصمیم گرفته شد از اطلاعات هفت گمانه که در طول محور حفاری شده استفاده گردد. بههمین منظور طول سد به هفت بخش تقسیم شد و از اطلاعات مربوط به هر گمانه برای تحلیل آن بخش استفاده شد و سپس از مجموع آمار بهدست آمده مقدار دبی نشت بهدست آمد. بهدلیل هموژن نبودن خاک از مشبندی(شبکهبندی) استفاده شده است. به جهت بهدست آوردن نتایج بهتر از تحلیل، مشبندی بسیار کوچک انتخاب شده، بهطوری که هر المان دارای مقیاس واقعی یک متری بر روی زمین است. به دلیل تفاوت در پهنای عرض سد در امتداد طول آن، ابعاد مقاطع در نظر گرفته شده با یکدیگر متفاوت میباشد. بزرگترین مقطع با عرض 250 متر و ارتفاع 35 متر، دارای بیشترین تعداد المان با ( 22525 المان) و بیشترین تعداد گره ( 22904 گره) میباشد. با توجه به تحلیلهای انجام شده توسط این نرمافزار دبی نشت در حدود 640000m3/year میباشد. بنابراین پیشنهاد میشود جهت آببندی پیشبینی لازم اتخاذ گردد.