سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوراله جلالی کوتنایی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی
عبدعلی ناصری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل ET0 در هر منطقه پایه و اساس تعیین نیاز آبی گیاه می باشد برنج با سطح زیرکشتی معادل ششصد هزار در کشور دومین محصول استراتژیک کشور است که خصوصا در مناطق شمالی کشور بطور گسترده کشت می گردد مصرف بالای آب توسطاین گیاه لزوم مشخص نمودن دقیق نیاز آبی را ضروری می سازد تبخیر و تعرق گیاه ETcrop از حاصل ضرب دو پارامتر ضریب گیاهی kc و تبخیر و تعرق پتانسیل از ETO حاصل می شود پارامتر تبخیر و تعرق پتانسیل را می توان از روشهای مختلفی بدست اورد تحقیق حاضر که با استفاده از نتایج لایسیمتر ژاپنی در مزارعه کاپیک واقع در شهرستان محموداباد صورت گرفت نشان داد که بترتیب روشهای ایوانف و هارگریوز برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل در مقایسه با دیگر روشها از قبیل پنمن – مانتیث، تشک تبخیر ، هارگریوز – سامانی ، بلانی کریدل، جنسن – هیز، ترنت – وایت، تورک و تابش بیشترین تطابق را با نتایج لایسیمتری دارد.