سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم رودبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهرنوش ابطحی – استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

ویناس محصول جانبی اصلی تولید شده در طول تقطیر اتیل الکل ، مخمر، اسیدهای آمینه و / یا اسییدهای آلی از مخلوطتخمیر ملاس نیشکر و چغندر است. مفاهیم ویناس یا استیلج مربو به کلیه ترکیبات باقیمانده در مخزن که در طولپروسه تقطیر بازیابی شده است، می باشد. با 20-9 لیتر ویناس، هر لیتر اتانول تولید می شود. از ویناس می توان در کشاورزی به عنوان کود و مصلح خاک ، در پرورش دام و طیور به عنوان ماده مغذی و همچنین به عنوان مالچ برای نگهداشت رطوبتخاک و جلوگیری از فرسایش خاک با تسلیح آن (فرامهر و همکاران، 1393) و… استفاده کرد. برخی از مزایای کاربرد ویناسشامل بهبود کیفیت مواد مغذی خاک و در نتیجه ظرفیت تولید محصول ، افزایش pH و ظرفیت تبادل کاتیونی ، بهبود ساختارخاک، افزایش نگهداشت آب، و گسترش گیاهان و جانوران ریز در محیط خاک می باشد.از اثرات منفی آن نیز میتوان به مواردزیر اشاره کرد: کاربرد نادرست ویناس در زمین های کشاورزی منجر به سطح بالای مقدار مواد آلی و در نتیجه نه تنها بهفقدان اکسیژن بلکه به تغییرات اشکال معدنی و حرکت کردن فلز منجر می شود. اگر چه ویناس به طور معمول بر خاک اعمالمی شود، اما چنانچه باقی مانده قادر به ورود به آب، از طریق رواناب و شسته شدن باشد، رنگ تیره ، مقدار ماده آلی و pH پایین بالقوه آن ممکن است اثرات سمی بر محیط های آبی اعمال کند.