سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید صفری – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور بهشهر

چکیده:

پروژه استقرار مدیریت دانش در سازمانها خود با چالشها و پیچیدگیهایی روبرو است که عدم شناسایی و رفع موانع پیش رو حین استقرار، پروژه مدیریت دانش را با شکست مواجه خواهد ساخت که علیرغم صرف منابع و زمان، سازمان نم ی تواند از مزایای استقرار پروژه مدیریت دانش بهرهمند شد. بطورکلی جهت موفقیت در نیل به اهداف و استراتژیهای مدیریت دانش در سازمان، به همنوایی و یکپارچگی چهار عامل اصلی (نیروی انسانی، ساختار سازمانی ، فنآوری اطلاعات و محیطی) و زیرمجموعههای آنها میباشد. ایجاد انگیزه، تشویق، و تحریک افراد در سازمان به نحوی که بصورت هدفمند به کسب، توزیع، انتقال و بکارگیری دانش، بویژه دانش ضمنی بپردازند. ساختار سازمانی باز و تخت که جریانهای روشن دانش را تسهیل کند، فرایندها و منابعی که فرهنگ سازمانی یادگیری مداوم را ایجاد کند. ابلاغ واضح اهداف و استراتژ یهای سازمان درخصوص فعالیتهای تسهیم دانش و فواید آن، و وجود رهبرانی که از طریق ایجاد فرایندهای راهنمایی و بازخورد مناسب،کارکنان را هدایت کنند، ایجاد یک محیط مؤثر تسهیم دانش و یادگیری سازمانی و در نهایت استفاده و بکارگیری فناوریهای مدرن در راستای اهداف و نیازها و ملزومات کاری کارکنان و ارائه آموزشهای لازم از جمله مواردی است که می تواند متضمن موفقیت مدیریت دانش درسازمان باشد. در این پژوهش سعی شده است ابتدا موانع اصلی مدیریت دانش از طریق منابع کتابخانه ای مصاحبه و پرسشنامه مشخص شود و سپس با استفاده از روشAHP یا فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت و اهمیت موانع مشخص شود تا با داشتن دید مناسب و واقع گرایانه و با توجه به شرایط فعلی سازمانهای مورد مطالعه پیشنهاداتی جهت رفع این موانع ارئه گردد تا احتمال موفقیت پروژه استقرار مدیریت دانش افزایش یابد