سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی – عضو هیت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

توسعه صادرات غیرنفتى با محوریت جهش صادرات از جمله اهداف بسیار مهم برنامه هاى توسعه اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى کشور به شمار مى رود . در این میان استان زنجان با برخورداری از شرایط اقلیمی کم نظیر و پتانسیلهای فراوان، جایگاه بالقوه ممتازی در امر صادرات محصولات کشاورزی دارد . ولی منابع و ظرفیتهای بالقوه در امر تولید و صادرات محصولات کشاورزی استان زنجان به مراتب بیشتر از توان بکار گرفته شده فعلی می باشد . هدف این مطالعه بررسی موانع و راهکارهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان زنجان بود . برای دستیابی به این هدف از روشهای بررسی اسنادی، مصاحبه و پیمایش استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان مرتبط در ادارات استان زنجان تشکیل دادند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای در پنج بخش بود که توسط محقق تدوین شد .