سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی عطافر – استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم ادارى و اقتصاد – دانشگاه اصفهان – ایران
سیدمحسن علامه – استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم ادارى و اقتصاد – دانشگاه اصفهان – ایران
علی قراباغی – دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت اجرایى- دانشگاه اصفهان – ایران

چکیده:

دانش نوعی دارائی کلیدی است که هر سازمانی می تواند با در اختیار گرفتن آن به مزیت رقابتی برسد . درشرایط امروز جهان با وجود رقابت شدید بین بنگاه های اقتصادی و تولیدی در اختیار داشتن این سرمایه فکریبرای سازمانها بسیار ضروری است، اما این سرمایه با ارزش نیاز به مدیریت دارد، مدیریت دانش مجموعهابزارها، تکنیکها و استراتژیهایی برای خلق، کسب، ذخیره، تحلیل، سازماندهی، کاربرد، بهبود و توزیع دانش وتجربیات در سازمان می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی موانع فرهنگی پیاده سازی مدیریتدانش در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در شهرکهای صنعتی استان همدان است . برای جمع آوری دادهها، از روش متون کاوی و به منظور شناسایی موانع فرهنگی پیاده سازی مدیریت دانش از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه با نرم افزار SPSS16 و با روش آلفای کرونباخ 0/957 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عالی، مدیران اجرایی، عملیاتی، اداری و مهندسان شرکت های مورد مطالعه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در بین چهار فرضیه فرعی مربوط به موانع فرهنگی «وجود مقاومت نیروی انسانی در برابر تسهیم دانش و ضعف در فرهنگ مشارکت سازمان» : بیشترین تأثیر را داشته است.