سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه ارفعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، گروه کشاورزی، آشتیان، ایران
آزیتا زند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، گروه کشاورزی، اسلامشهر، ایران
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،

چکیده:

تحقیق باهدف بررسی موانع و مشکلات استفاده از دانش بومی در جهت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و راهکارهای آن صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی بوده، جامعه آماری آن را 350 نفر از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در سال 1387-1389تشکیل می دهندکه نمونه ای به حجم 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده از این جامعه انتخاب و داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که عدم دسترسی به مشاوره های فنی استفاده از دانش بومی از مهمترین موانع و مشکلات موجود در استفاده از دانش بومی در زمینه مصرف بهینه آب می باشد. در ضمن اقدامات و راهکارهای مهم مصرف بهینه آب در مناطق خشک مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن نشان داد که بالا بردن سطح دانش مسئولین در خصوص دانش بومی مصرف بهینه آب در مناطق خشک مورد مطالعه از مهمترین اقدام و راهکارجهت مصرف بهینه آب در مناطق خشک می باشد