سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر گازر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعیدرضا اله کرم – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش، تأثیر نانو ذرات اکسید زیرکونیم بر روی مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوششهای کامپوزیتی کروم سه ظرفیتی بررسی شد. بدین منظور مقدار نانو ذرات در حمام در محدوده 25-0g/l تغیر داده شد. به منظور بررسی مورفولوژی و ترکیب پوششها از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)مجهز به طیف نگار توزیع انرژیEDS)استفاده و به منظور بررسی مقاومت به خوردگی پوششها آزمایش پلاریزاسیون در محلول 3/5%NaClانجام شد. نتایج نشان دادند که با وارد شدن نانوذرات به پوشش تخلخل و دانسیته میکروترکهای سطح پوشش کاهش یافت.