سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن هرسیج ثانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احمد علی آماده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیش دانشکده های فنی، دانش
هادی مرادی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام-گرو

چکیده:

پوشش های نانو ساختار Ni-W خواص مکانیکی بهتری در مقایسه با نانو کریستال نیکل خالص از خود نشان می دهند و به عنوان جایگزینی مناسب از نظر زیست محیطی برای آبکاری کروم سخت مطرح هستند. تا کنون اغلب رسوبهای الکتریکی نیکل-تنگستن به وسیله جریان مستقیم و از حمام بازی با ساتفاده از عوامل کمپلکس ساز تولید شده اند. در این تحقیق حمام واتس اسیدی با استفاده از آبکاری پالسی بدون دخالت اضافه کننده های آلی برای اعمال پوشش انتخاب شد و اثر سیکل کاری و افزایش غلظت منبع تنگستن در حمام واتس روی مورفولوژی و بافت و اندازه دانه پوشش های نانو ساختار نیکل- تنگستن بررسی گردید. ساختار و مورفولوژی پوشش ها بوسیله ازمون تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شد. نتایج نشان داد که دستیابی پوشش بدون استفاده از عوامل کمپلکس ساز امکان پذیر است. همچنین مورفولوژی و جهت گیری کریستالوگرافی پوشش ها رابطه مستقیمی با افزایش حضور تنگستن د رپوشش وکاهش اندازه دانه به دنبال کاهش سیکل کاری و افزایش منبع تنگستن د رحمام داشته است.