سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پگاه رحمان شیرازی – دانشگاه پیام نور واحد نجف اباد
مهدی نصراصفهانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهدی یوسفی – دانشگاه پیام نور واحد نجف اباد

چکیده:

یکی از بیماریهای مهم فلفل بیماری بوته میری در اثر قارچ Phytophthora capsici است با توجه به اهمیت بیماری لازم به بررسی هایی روی عامل بیماری در سطح آزمایشگاه و نیز گلخانه جهت تدابیر مدیریتی بالاخص غیرشیمیایی اتخاذ گردد. در این راستا جدایههایی از قارچ عامل بیماری از استان های اصفهان، خوزستان، قزوین و سمنان جمع آوری شده و در سطح ازمایشگاه از لحاظ مورفولوژیکی مورد بررسی میکروسکوپی قرارگرفت. اسپورانژیوم قارچ از نظر شکل، اندازه عرض×قطر ، اندازه پاپیل در واحد سطح، اندازه و تعداد کلامیدوسپور مورد مطالعه قرارداده شد. همچنین جهت بررسی بیماری زایی جدایه ها در شرایط گلخانه اقدام به تکثیر جدایه ها برروی محیط کشت نمودند و سپس با مایه زنی بطور جداگانه برای هر جدایه روی فلفل خوراکی انجامگردید. همچنین تعداد 11 رقم فلفل، شامل هشت رقم فلفل دلمه ای و سه رقم فلفل خوراکی معمولی درخصوص بررسی مقاومت آنها منظور گردیده است.