سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیئت علمی استادیارپژوهش
صمداله کرمی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و
مهرناز مهرآور – کارشناس مسئول و کارشناس واحد تحقیقات کنترل و گواهی بذر گلستان.
رضا نورزیارت – کارشناس مسئول و کارشناس واحد تحقیقات کنترل و گواهی بذر گلستان.

چکیده:

سویا یکی از مهمترین زراعت دانه روغنی در کشور است. قابلیت جوانه زنی و ماندگاری، بنیه و سلامت بذر ازجمله مهمترین جنبه های کیفیت بذر محسوب می گردد. این پژوهش به منظور بررسی میزان آلودگی بذرهای ارقام متداول تجاری سویای کشور شاملDPX ویلیامز، سحر، گرگان 3، جی کا،033 و032 تلار، هیل و ساری به Peronospora manshurica عامل بیماری سفیدک دروغین در راستای بومی سازی نتایج برای تدوین استانداردهای ملی کشور انجام گردید. به این منظور تعداد 133 نمونه بذر از مزارع تولید بذر استان گلستان و مازندران جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفتند. در آزمایشگاه کنترل سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و بر اساس روش آزمون انجمن بین المللی بذرISTA)میزان 400 عدد بذر توزین و به آن آب مقطر و 1 الی 2 قطره توئین 20 اضافه شد. سپس درون شیکر گذاشته و محلول حاصل استخراج و به لوله سانتریفیوژ منتقل گردید. محلول در دور 3000 به مدت 15 دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ قرار داده شده و سپس بعد از اضافه نمودن 500 میکرو لیتر آب مقطر به رسوب حاصل، 10 میکر لیت ر از محلول در زیر میکروسکوپ نوری برای مشاهده اسپورهای عامل بیماری بررسی شدند . نتایج بیان کنندهسلامت 35/6 درصد نمونه ها بدون هیچگونه آلودگی به ااسپور قارچ و 64/4 درصد نمونه آلوده با متوسط در صد آلودگی48/4 عدد ااسپور بر روی هر بذر است. بالاترین آلودگی از نمونه توده بذری مازندران با آلودگی بیش از 100 ااسپور بر روی هر بذر محاسبه گردید. در صد آلودگی در توده های بذری استان گلستان 33/6 و در استان مازندران 50 و مابقی از سلامت برخوردار بودند . متوسط در صد آلودگی در نمونه های استان گلستان 48 و در استان مازندرا 50 درصد محاسبه شد. با عنایت به اکولوژی و بیولوژی عامل بیماری، ضرورت حفظ و کاهش این میزان از آلودگی و ارتقاء سطح میزان سلامت آنها، مدیریت تولید با در نظر گرفتن استمرار انتخاب مزارع سالم، تراکم مناسب، ضد عفونی بذرها با سموم ضد عفونی کننده با در نظر گرفتن جمیع جهات ، بازرسی مزارع تولید بذر به منظور بررسی سلامت مزرعه و در صورت نیاز دستور اقدام سمپاشی مزرعه و غیره الزامی است