سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

روشنک سپهری فر – بخش فیزویولوژی و پروتئومیکس, پژوهشکده کشاورزی ایران
طاهره حسنلو – بخش فیزولوژی و پروتئومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج ایران
هما حاجی مهدی پور – بخش داروهای گیاهی، مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، تهران ایران

چکیده:

گیاه قره قاط که به تیره اریکاسه تعلق دارد از درختچه های تولید کننده ریزمیوه ها است که در جنگل های شمالی ایران وجود دارد. این گیاه از گذشته های دور جهت درمان فشار خون و دیابت استفاده می شده است. با توجه به نقش ترکیبات آنتی اکسیدان در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها، ارزش آنتی اکسیدانی و مقدار آنتوسیانین کل برگ ها و میوه های گیاه قره قاط از چهار منطقه(کلاردشت، ماسوله، حور و سالم) در دو دوره رویشی مختلف(اردیبهشت و شهریور) بررسی شدند. هدف از این پژوهش معرفی و بررسی مقایسه ای ترکیبات مزبور در نمونه های جمع آوری شده و شناسایی ژنوتیپ های برتر بود. نمونه های گیاهی پس از جمع آوری شناسایی شده و عصاره گیری جهت اندازه گیری اثر آنتی اکسیدانی و نیز آنتوسیانین تام انجام شد. مقدار آنتوسیانین کل بر اساس واکنش در pH های مختلف و میزان خاصیت آنتی اکسیدانی بر اساس برحسب میلی مول سولفات آهن II اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقدار آنتوسیانین ها در میوه ها از 1003-223 و در برگ ها از 106/15-10/51 میلی گرم در گرم ماده خشک بود. ارزش FRAP در میوه های کلاردشت و حور در مقایسه با ویتامین C ک(906 میلی مول در لیتر) و کوئرستین (1167/33 میلی مول در لیتر) به ترتیب حدود 41/06 و 49/41 میلی مول در لیتر و در برگ های ماسوله در فصل بهار 21/01 میلی مول در لیتر اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده بینمیزان آنتوسیانین و ارزش FRAP تقریبا رابطه مستقیم وجود داشت.