سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیام مجرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
عزت اله کاظم زاده – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

اشباع آب یکی از مهم ترین خصوصیات پتروفیزیکی جهت محاسبه میزان نفت در میادین نفتی می باشد که در این تحقیق با درنظر گرفتن هتروژنی یا ناهمگونی بالا برای ارزیابی میزان اشباع آب، مدلسازی انجام شد. برای این ارزیابی از داده های ورودی چاه ها و نمودارهای پتروفیزیکی یا لاگ ها استفاده گردید سپس برای ارزیابی بهتر، از داده های ورودی اشباع آب به روش حسابی یا Arithmatic میانگین گیری یا Scale up شد. منطقه مورد نظر به منظور ارزیابی، به طور افقی به شبکه هایی با ابعاد کوچک 200×200 تقسیم بندی گردید و بطور عمودی برای بررسی بهتر، لایه بندی صورت گرفت. جهت آنالیز داده ها پس از حذف روند یا (Trend) داده های ورودی واریاگرام هایی از نوع کروی (Spherical) یا گوسی (Gaussian) انتخاب شد. جهت بررسی میزان اشباع آب در کل میدان از روش شبیه سازی گوسی پی در پی یا SGS استفاده شد که در نتیجه مشخص شد که در زون 1 میزان اشباع آب در نقاطی بسیار کم و در نقاطی دیگر بسیار زیاد می باشد. اما در زون 2 مقدار اشباع آب بسیار زیاد شده تا اینکه در زون 3 به حداکثر مقدار خود می رسد.