سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامعباس شکاری – عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه مدیریت دولتی، مشهد، ایران
مهدیه عارفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه مدیریت دولتی، مشهد، ایران

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی اقتصاد مقاومتی و نیز سرمایه فکری و تأثیر آن بر بهره برداری از نیروی کار و سرمایه در سازمان هایایرانی، به بررسی رابطه ی میان سرمایه فکری و مزیت رقابتی به عنوان عامل مهم در پیشرفت و حضور درعرصه جهانی، پرداخته شدهاست. سرمایه فکری و ابعاد سه گانه آن، متغیر مستقل و مزیت رقابتی با ابعاد شش گانه آن، متغیر وابسته هستند که رابطه آن ها ازطریق پرسشنامه توزیع شده در سطح واحدهای منتخب قطعه ساز خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه گیری به روشتصادفی و از میان مدیران و مهندسین فنی شاغل در کارخانه قطعه سازی، باحجم نمونه یکصد و بیست و هشت نفر بوده است. نتایجاین پژوهش نشان می دهد رابطه معنا داری میان سرمایه فکری و مزیت رقابتی در این صنعت وجود دارد به نحوی که با افزایشسرمایه فکری، میزان مزیت رقابتی نیز قابل ارتقاء است. در حالیکه در بیش از سی سال گذشته دولت های غربی تحریم های مختلفیرا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردهاند و مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ به تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برای مقابله با اینتحریمها و رشد اقتصادی کشور پرداختند. در این مقاله مقدمتاً و به صورت اجمالی نیز به بررسی این طرح ملی و عوامل مؤثر بر آنهمچون کارآفرینی، توسعه شرکتهای کوچک و متوسط، همکاری سه قوه برای اجرای درست طرح، مدیریت هزینهها، مدیریتجهادی و … می پردازیم.