سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی زارع پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه مدیریت دولتی، مشهد، ایران.

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی اقتصاد مقاومتی و نیز سرمایه فکری و تأثیر آن بر بهره برداری از نیروی کار و سرمایه درسازمان های ایرانی، به بررسی رابطه ی میان سرمایه فکری و مزیت رقابتی به عنوان عامل مهم در پیشرفت و حضوردرعرصه جهانی، پرداخته شده است. سرمایه فکری و ابعاد سه گانه آن، متغیر مستقل و مزیت رقابتی با ابعاد شش گانه آن، متغیر وابسته هستند که رابطه آن ها از طریق پرسشنامه توزیع شده در سطح واحدهای منتخب قطعه ساز خودرو موردبررسی قرار گرفته است. نمونه گیری به روش تصادفی و از میان مدیران و مهندسین فنی شاغل در کارخانه قطعه سازی،باحجم نمونه یکصد و بیست و هشت نفر بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه معنا داری میان سرمایه فکری و مزیت رقابتی در این صنعت وجود دارد به نحوی که با افزایش سرمایه فکری، میزان مزیت رقابتی نیز قابل ارتقاء است. درحالیکه در بیش از سی سال گذشته دولت های غربی تحریم های مختلفی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردهاند و مقام معظم رهبری در سال ۲۹۳۱ به تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برای مقابله با این تحریمها و رشد اقتصادی کشورپرداختند. در این مقاله مقدمتاً و به صورت اجمالی نیز به بررسی این طرح ملی و عوامل مؤثر بر آن همچون کارآفرینی،توسعه شرکتهای کوچک و متوسط، همکاری سه قوه برای اجرای درست طرح، مدیریت هزینهها، مدیریت جهادی و … میپردازیم